نگاه مجازی

نگاه مجازی

ببخشید به جا نیاوردم، شما دوست فاطمه هستید؟

مسأله: دیدن نامحرم از آیفن تصویـری، چـون به منزلـــه نگــاه مستقیــم است، بنابراحتیاط واجب جایز نیست.

منبع: استفتا از مقام معظم رهبری

 

 

طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی
ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد
ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد
موضوع: احکام آپارتمان نشینی