قانون آسانسور

قانون آسانسور
حسن آقا ۱۰۰ تومن بگیر آسانسور رو برای ما راه بنداز این اثاث‌ها رو ببریم بالا. مسأله: حمل بار غیـرمجاز در آسانسور، در صورتــی که منجــر به آسیــب آن شــود، حق النـاس بوده و فرد آسیب زننده، ضامن و موظف است بر اساس تصمیمات مدیر ساختمان و قانون آسانسور در آپارتمان‌ها خسارت وارد شده را[...]
ادامه مطلب

اسراف مضرّ

اسراف مضرّ
من هر روز باید دستشویی رو دو ســـه بـــار بشــــورم. مسأله: کسـی نمـی‌تـوانـد عمـلی انجـام دهـد کـه موجـب ضـرر به دیگری شود؛ بنابراین همسایه نمی‌تواند در منزل خود تصرفاتی مانند شسـت و شـوی زیـاد کـه باعـث نشت آب است داشته باشد که به سایر همسایه ها آسیب بزند. منبع: با استفاده از فتاوای مراجع تقلید[...]
ادامه مطلب

تنبیه کودکان

تنبیه کودکان
این سیلی رو توی گوشِت می‌زنم تا دیگـه بچـه منـو نزنـی مسأله: کسی حق ندارد، برای تنبیه کودکان آنان را کتک بزند و اگر برای تأدیب و تربیت باشد و تنبیه غیربالغ متوقف بر زدن او باشد، تنها پدر یا شخص دیگری با اجازه پـدر می‌تـوانـد او را تنبیـه کنـد و البته که این کار[...]
ادامه مطلب

قوانین اجاره آپارتمان

قوانین اجاره آپارتمان
مگه توی قوانین مجتمع ننوشته بود، به مجرد اجاره نمیدن!؟ مسأله:اجاره‌دادن آپارتمان به مجـردها، ضوابط و قوانینـی دارد که به اتحادیه‌ی مشـاوران امـلاک ابـلاغ شـده است؛ لذا بنگاه‌هـای املاک و مسکن باید بر اساس قانـون هـر گـونـه تخلـف و پیـامـدی را پاسخگو باشند. منبع: قوانین اجاره آپارتمان به مجردها     طراح و گرافیست: محمد[...]
ادامه مطلب

زیباسازی فضای عمومی

همه آگهی زدن ، ما هم روش مسأله: حفـظ نظـافـت و زیبـایـی فضــای عمـومـی آپارتمـان و پرهیـز از کثیـف کردن محـوطه‌هـا و مشـاعـات، یکی از وظایف و ضرورت‌های آپارتمان‌نشینی است و از نظر شرعی اگر باعث کاهش ارزش مادی آپارتمان یا تحمیـل بـار مالی اضافه به ساکنین باشد، فرد خاطی ضامن خواهد بود. منبع: با[...]
ادامه مطلب

بحران آب و صرفه‌جویی

بحران آب و صرفه‌جویی
حالا با دو لیتر آب، قحطی که نمیاد مسألــه: استفـــاده و مصرف هر چیز یشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب می شود. منبع: اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س ۱۴۶۹     طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد موضوع: احکام آپارتمان نشینی[...]
ادامه مطلب

نگاه مجازی

نگاه مجازی
ببخشید به جا نیاوردم، شما دوست فاطمه هستید؟ مسأله: دیدن نامحرم از آیفن تصویـری، چـون به منزلـــه نگــاه مستقیــم است، بنابراحتیاط واجب جایز نیست. منبع: استفتا از مقام معظم رهبری     طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد ناظر و کارشناس طرح: علیرضا محمدی نژاد موضوع: احکام آپارتمان نشینی[...]
ادامه مطلب

استراق سمع

آروم باشید ببینم چی میگه مسأله: استراق سمع و گوش دادن به حرف‌های خصوصـی دیگران، اگر موجـب اطّلاع بر عیـوب افراد و مسائل شخصـی و محـرمانه‌ی آنان شود، جایز نیست. منبع: با استفاده از استفتائات مراجع بزرگوار تقلید     طراح و گرافیست: محمد کاظم نادری تهرانی ایده پرداز: علیرضا محمدی نژاد ناظر و کارشناس[...]
ادامه مطلب

محیط بازی کودکان

بریـد پاییـن تــوی محوطه بازی کنید. مسأله: والـدین مـوظفــند با هـر روش کارآمد و مناسبی که متعارف و عقلایـی باشـد و به کارگیری تدابیر تربیتـی مناسـب، مانـع از وقـوع فرزندان در گناهـان شـونـد؛ لـذا نمی‌تـواننـد نسبـت به محیط بازی کودکان بی تفاوت باشند. منبع: با استفاده از استفتائات مراجع تقلید و احکام تربیت فرزند  [...]
ادامه مطلب