احکام نمازجمعه؛ تاخیر در رکعت دوم

احکام نماز جمعه
پرسش: اگر کسی به رکعت دوم نماز جمعه برسه حکم نماز ظهرش چیه؟ پاسخ: طبق فتوای حضرات آيات: امام، رهبری، بهجت، فاضل، صافی، مکارم و نوری: هر چند تنها به رکوع رکعت دوم امام جمعه برسد، نماز جمعه صحيح است و رکعت دوم را خودش فرادا به جا می آورد و از نماز ظهر کفايت[...]
ادامه مطلب